Semalt-dan peýdaly maslahatlary ulanyp, HTML sahypasyny hakerlerden goraň. ABC ýaly aňsat!

1. Softwarehli programma üpjünçiligini täzeläň

Artem Abgarian, ýokary derejeli müşderi üstünlik Semalt güýçli täzelemek programma üpjünçiligi tutmak haker hüjüminden bir web saýty üpjün etmek kömek bererin möhüm faktorlaryň biri bolup ynanýar. Käbir kompaniýalar öňki pluginlerindäki näsazlyklary we ýalňyşlyklary düzetmek üçin yzygiderli ýamalary we täzelenmeleri goýberýärler. Koddaky näsazlyklary we deşikleri düzedýändiklerine göz ýetirip, bu kompaniýalar programma üpjünçiligine hüjüm etmek howpuny azaldýarlar. Şol sebäpden, sahypa ony goldaýan iň soňky pluginleriň bardygyna göz ýetirýänçä, şol bir howpsuzlyk atributlary kepillendirilýär. Bu, üçünji tarap plaginlerini ulanýan sahypa eýelerine-de degişlidir. Täzelenmelerini yzarlaýandyklaryna we islendik wagtda täzelenip durýandyklaryna göz ýetirmeli. Sahypanyň eýesi, hakerleriň tapyp we hüjüm edip biljek oturgyç derwezesi bolup hyzmat edýändigi üçin indi ulanylmaýan ýa-da zerur bolmadyk pluginleri arassalamaly.

2. Saýtyň töwereginde howpsuzlyk gatlaklaryny guruň

Web sahypasyndaky goragyň birinji setiri Web Programma Firewall. Maksady, gelýän traffigi barlamak we şübheli haýyşlary bellemek. Netijede, sahypa kiberhüjümlerden we spamdan daşda durýar. Geçmişde Web Programma diwarlary apparat enjamlary görnüşinde bardy. Şeýle-de bolsa, “Howpsuzlyk-hyzmat ediş” kompaniýalary (SECaaS) bulut tehnologiýasyny web sahypasynyň howpsuzlygyny üpjün etmegiň arzan usuly hökmünde ulandylar, ozal diňe kärhana derejesinde gurlupdy. Bulut tehnologiýasy arkaly, islendik kompaniýa ýörite hosting serwerine eýe bolmak ýaly goşmaça çykdajylar etmezden "Web Programma Firewall" -yny kärendesine alyp biler. Bu plug-play-hyzmatlar, eýesiniň adyndan zerur amallary geçirýän awtomatiki aýratynlyklara eýe. Bulut esasly web programma gorag diwarlary, başga bir hosting üpjünçisiniň şowsuz bolan ýerini doldurýar.

3. HTTPS-e geçiň

Hyper Text Protocol Secure, şahsy ýa-da duýgur maglumatlary alyşmak üçin ulanylýan ygtybarly aragatnaşyk protokolydyr. Web sahypasy bilen brauzeriň arasynda aragatnaşyk gurmak üçin HTTPS hyzmatyny ulanmak, Transport Layer Security (TLS) ýa-da Secure Sockets Layer (SSL) -a goşmaça şifrlemek gatlagyny goşmagy aňladýar. Bu, eýesi üçin goşmaça artykmaçlykdyr, sebäbi olary haker synanyşyklaryndan goraýar we ulanyjylara bu işiň maglumatlaryny goramak üçin özüni bagyşlaýandygyny görkezýär.

Onlinehli onlaýn amallar HTTPS platformasynda işleýär. Web sahypasynyň galan bölegi, adaty ýagdaýda HTTP. Şeýle-de bolsa, Google ýaňy-ýakynda HTTPS-i gözleg reýting faktory hökmünde ulanyp başlajakdyklary sebäpli üýtgäp biler, bu bolsa web sahypalarynyň köpüsiniň SERP-de reýtingini ýokarlandyrmak umydy bilen bu üýtgeşikligi amala aşyrjakdygyny aňladýar.

4. Güýçli parollary ulanyň we olary yzygiderli üýtgediň

Ulanyjylaryň parollaryny synap görmek we çaklamak üçin hakerler tarapyndan ulanylýan zalym güýç hüjümleriniň sanynda aladalandyryjy köpeliş bar. Özüňizi beýle zatlardan goramagyň bir usuly güýçli we üýtgeşik parollary ulanmakdyr. Bu aýratynlyklaryň administratoryň, web sahypasynyň serwerleriniň we maglumatlar bazasynyň parollarynyň ulanylmagy hökmanydyr. Dürli nyşanlary ulanýan we azyndan 12 simwoldan ybarat parol döretmeli. Netijede, ulanyjylar biriniň ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin dürli saýtlaryň parollaryny üýtgetmeli. Şifrlenen parollar has gowy işleýär, sebäbi hakerleriň üstünlikli bozulandan soň parollaryny almagyny kynlaşdyrýar.

5. Admin kataloglaryny görmek kyn

Hakerler sahypa degişli maglumatlary almak üçin çeşme kataloglaryna hüjüm edýärler. Bu maglumatlary gözden geçirýän skriptleri ulanmak bilen, olaryň ünsi howpsuzlygy bozmak üçin şol ýerdäki bukjalara girmäge synanyşýar. Web sahypasynyň eýesi, kataloglarda ulanylýan atlaryň diňe web ussatlaryna mälimdigine göz ýetirmeli.